Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОДИАК ГРУП ЕООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИН “RADA”

 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Е-магазин RADA™, собственост на ЕТ РАДА - Р. Димова (наричан по-долу "Е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ЕТ РАДА - Р. Димова и Клиента. ЕТ РАДА - Р. Димова предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ЕТ РАДА - Р. Димова е търговско дружество с ЕИК: 812031538, със седалище и адрес на управление: България, град Ахтопол, община Царево, област Бургас, улица Георги Кондолов № 2, регистрирано по ЗЗЛД под номер 306161 като администратор на лични данни, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-магазина http://www.radafashion.com/.

 

Под "стоки/артикули", предоставяни през Е-магазина" се разбират следните стоки/артикули: всички стоки и артикули са оказани с категории и под категории.

Всеки артикул се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

 

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

 

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което извършва поръчка в Е-магазина.

 

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, дата на раждане.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

 

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

 

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА

 

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

 

Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 10 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

 

Поръчки/заявки на покупка

 

За да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки, Клиентът трябва да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма).

 

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес, дата на раждане; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, дата на раждане. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

Съгласие с Общите условия – при извършването на поръчка, се смята, че клиентът е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

 

Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

 

Приемане на поръчката/заявката

 

Заявката за покупка се приема от Е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на ЕТ РАДА - Р. Димова, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и или свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни и адрес за доставка.

 

За клиенти ползващи услугата наложен платеж за територията на България, заявката ще бъде потвърдена по телефона посочен в регистрационната форма до 24 часа от момента на подаване на заявката.

 

Цени и начини на плащане

 

Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

 

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента ползва услугата наложен платеж (само за България);

б) по банков път по банкова сметка на ЕТ РАДА - Р. Димова;

в) с кредитна и дебитна карта;

г) чрез pay-pal.

д) moneybookers

 

С избора на начин на плащане, предвиден в букви б), в) , г), д) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

 

Начини и време за доставки

 

За България за поръчки до 79.99лв. цената на доставката е 3.99лв. За поръчки над 79.99лв. доставката е БЕЗПЛАТНА. Времето за доставка е между 3-5 работни дни. Доставката ще бъде доставена до посоченият адрес в регистрационната форма. (При услугата наложен платеж, стойността на покупката и стойността на доставката за заплащат на куриера.)

За Европа и Русия стойността на доставката е 19.54лв. без значение стойността на поръчката. Времето за доставка е първият полет до съответната страна плюс 5 работни дни (приблизително 7-10 работни дни). Стойността на доставката включва: код за проследяване на колета и застраховка. (RADA™ и ЕТ РАДА - Р. Димова не носи отговорност ако пратката се забави на митници и по други административни причини не зависещи от нас.)

За останалият Свят стойността на доставката е 23.46лв. без значение стойността на поръчката. Времето за доставка е първият полет до съответната страна плюс 5 работни дни (приблизително 7-10 работни дни). Стойността на доставката включва: код за проследяване на колета и застраховка. (RADA™ и ЕТ РАДА - Р. Димова не носи отговорност ако пратката се забави на митници и по други административни причини не зависещи от нас.)

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

Предаване на стоката

 

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Връщане на стока и рекламации:


Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.


При отказ от приемане на доставката, при ползване на услугата наложен платеж ( за България) при причини различни от посочени в горният параграф клиента приема, че трябва да заплати наказателна такса от 4.99лв. на куриера.

 

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

 

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина.

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-магазина, като върне стоката в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение:

1. Изпратете ни съобщение на info@radafashion.com и ние ще ви помогнем да изберете най-добрият начин да върнете стоката при нас.

2. За да ни върнете стоката трябва да ни пратите опаковката и всички придружаващи компоненти и аксесоари, документи, етикети, стикери непокътнати и по техните места. Липсващи елементи може да доведат до отказ да върнем заплатената сума. Разходите по връщането на стоката за изцяло за сметка на Клиента.

3.А също и оригиналната разписка за направената покупка.

Сумата ще бъде изпратена на Клиента по сметката му в PayPal или MoneyBookers.


Ако използвате услугата наложен платеж (възможна само в България) и откажете да приемете пратката, Клиента трябва да заплати неустойка от 4.99лв. които трябва да се заплатят на куриера.


ЕТ РАДА - Р. Димова полага грижа информацията в Е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

 

ЕТ РАДА - Р. Димова не гарантира, че достъпът до Е-магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ЕТ РАДА - Р. Димова. ЕТ РАДА - Р. Димова не носи отговорност за не предоставяне на достъп до Е-магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЕТ РАДА - Р. Димова.

 

 

ЕТ РАДА - Р. Димова гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия. При съгласие в регистрационната форма, данните ще бъдат използвани за директен маркетинг то ЕТ РАДА - Р. Димова.

 

В съдържанието на Е-магазина са използвни запазените знаци, снимки от каталозите и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на ЕТ РАДА - Р. Димова.


Съдържанието на Е-магазина е предназначено единствено за персонално, некомерсялно (с изключение на купуване на продукт или услуга) използване от потребителите му. Вие може да копирате материали от нашият Е-магазина единствено за персонална употреба. Вие не може да възпроизвеждате, публикувате, предавате, дистрибутирате, показвате, променяте, продавате, използвате или създавате производни работи от съдържанието на Е-магазина.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 1 април 2011 г. ЕТ РАДА - Р. Димова си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.radafashion.com. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на e-mail адрес: info@radafashion.com. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ЕТ РАДА - Р. Димова, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

 

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Назад